Skip to content

What is CIVIS?

CIVIS is a European civic university formed by eight leading institutions across Europe under the European University initiative launched by the European Commission in 2018.

Who are the universities involved? 

8 universities from 8 countries have joined forces to create the CIVIS alliance: Aix-Marseille University (France), National and Kapodistrian University of Athens (Greece), University of Bucharest (Romania), Université libre de Bruxelles (Belgium), Universidad Autonomà de Madrid (Spain), Sapienza Università di Roma (Italy), Stockholm University (Sweden), Eberhard Karls Universitat Tübingen (Germany).

This alliance brings together 384,000 students and 55,000 staff members and will foster multilingualism by mixing native speakers in the French, Greek, German, Romanian, Spanish, Italian, Swedish, German and English languages.

Why a CIVIC university?

CIVIS universities are rooted in their urban and regional landscapes and they actively contribute to the social, cultural and economic dynamism of their ecosystem. With these views in mind, the goal of the CIVIS alliance is to reinforce its civic identity and activity through collaboration at the European level.

What are CIVIS’s values?

CIVIS aims to promote European values, cultures and citizenship among new generations of students. Through our European University, we will promote inclusive quality education, fostering multilingualism and European cultural diversity, innovative and integrated educational and research programs, regardless of borders, languages or academic disciplines. Through transdisciplinary and transnational teams of students, academics and key stakeholders, our European University will embody its ambition, as forward-thinking institutions, to support the local needs of our eight universities and foster collaboration to tackle the global challenges of our century. CIVIS is also fully committed to gender equality, non-discrimination and social equity. The involvement of our universities in this alliance will help reduce the gaps, strengthen access to quality education and create real chances of success for all our students.

What is CIVIS’s vision?

CIVIS envisions its European University as a space for innovative and responsible teaching, research, cultural exchanges and citizen action within Europe and its institutions. Based on the solid and innovative education and scientific activity in each institution, CIVIS will unite efforts and experiences to develop an alliance with strong links to its local social and geographical environment and an orientation toward global challenges. It will contribute to the social, cultural and economic dynamism at both a local and global scale.

How will it succeed?

The goal of CIVIS is training future generations of European citizens & reinforcing our civic identity by promoting European values while bridging the peoples of Europe. We aim at being a vector of change and innovation with the following priorities:

  • Health
  • Cities, Territories and Mobility
  • Climate, Environment, Energy
  • Digital and Technological Transformations
  • Society, Cultures and Heritage

To do so, we will promote a challenge-based approach, integrating education, research and innovation activities together with its 8 partner universities, and relying on the Sustainable Development Goals defined by the United Nations. We will build projects contributing to those challenges by creating transnational and transdisciplinary programmes for its students and staff.

Vad är Civis?

Civis är ett samhällsinriktat Europauniversitet som består av åtta ledande universitet och högskolor i Europa, och är en del av satsningen på Europauniversitet som EU-kommissionen lanserade 2018.

Vilka universitet ingår?

Civis-alliansen består av åtta universitet från åtta olika länder: Aix-Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), Universitatea din București (Rumänien), Université libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet, Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).

Alliansen omfattar 384 000 studenter och 55 000 medarbetare och främjar flerspråkighet genom att föra samman människor med många olika modersmål: franska, grekiska, italienska, rumänska, spanska, svenska, tyska och engelska

Varför universitet med samhällsinriktning?

Civis-universiteten är starkt förankrade i olika städer och regioner och bidrar där aktivt till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen. Målet med Civis-alliansen är att stärka universitetens samhällsanknytning genom samarbeten på Europanivå.

Vilka är Civis värderingar?

Civis har som mål att främja europeiska demokratiska värderingar, europeisk kultur och medborgaranda hos kommande studentgenerationer. Genom Europauniversitetet arbetar Civis för en inkluderande utbildning av hög kvalitet som främjar flerspråkighet och kulturell mångfald inom Europa, liksom innovativa och integrerade program för utbildning och forskning, oavsett nationsgränser, språk och akademiska discipliner. Genom tvärvetenskapliga och internationella grupper av studenter, forskare och andra aktörer förkroppsligar Europauniversitetet ambitionen att vara framåtblickande och stödja de åtta medlemsuniversitetens lokala behov, liksom att främja samarbeten för att lösa århundradets globala utmaningar. Civis stödjer även fullt ut jämställdhet, icke-diskriminering och social rättvisa. Medlemsuniversitetens aktiviteter ska bidra till att minska klyftor, stärka tillgången på utbildning av hög kvalitet och skapa goda framtidsmöjligheter för alla studenter.

Vad är Civis vision?

Europauniversitetet Civis vill vara en plats för innovation och ansvarstagande inom utbildning, forskning, kulturellt utbyte och medborgerligt engagemang i hela Europa. Utifrån medlemsuniversitetens hållbara och innovativa verksamheter vill Civis bygga en allians inriktad mot gemensamma globala utmaningar men med starka sociala och geografiska kopplingar till den lokala miljön . Civis ska bidra till social, kulturell och ekonomisk utveckling, både lokalt och globalt.

Hur når vi målet?

Civis ska utbilda kommande generationer av europeiska medborgare och stärka den medborgerliga identiteten genom att främja europeiska demokratiska värderingar och samtidigt bygga broar mellan Europas folk. Vårt mål är att driva utveckling och innovation inom följande prioriterade områden:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digital och teknisk utveckling
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

För att nå dit har vi ett utmaningsbaserat arbetssätt, där undervisning, forskning och innovation integreras vid de åtta medlemsuniversiteten och utgår ifrån FN:s mål för hållbar utveckling. Vi utformar projekt som bidrar till dessa utmaningar genom internationella och tvärvetenskapliga program för både studenter och medarbetare.