Skip to content

What is CIVIS?

CIVIS is Europe's Civic University Alliance formed by eleven leading institutions across Europe under the European University initiative launched by the European Commission in 2018.

Am I part of the CIVIS community? 

If you are a student - academic - researcher - administrative worker at one of the following CIVIS member universities, then you are part of the CIVIS community. 

How can I contact CIVIS?

For more information on CIVIS or for any other questions, please contact the CIVIS contact point at your university (see below).  If you want to reach out to the Alliance as a whole, you can write to contact@civis.eu

CIVIS contact points

Aix-Marseille Université: civis@univ-amu
National and Kapodistrian University of Athens: civis@uoa.gr
University of Bucharest: civis@unibuc.ro
Université libre de Bruxelles: civis@ulb.be
Universidad Autónoma de Madrid: civis-eu@uam.es
Sapienza Università di Roma: civis_shortmobility.ari@uniroma1.it
Stockholm University: civis@su.se
Eberhard Karls Universität Tübingen: civis@uni-tuebingen.de
Paris Lodron Universität Salzburg: civis@plus.ac.at
University of Glasgow: civis@glasgow.ac.uk

Vad är Civis?

Civis är ett samhällsinriktat Europauniversitet som består av åtta ledande universitet och högskolor i Europa, och är en del av satsningen på Europauniversitet som EU-kommissionen lanserade 2018.

Vilka universitet ingår?

Civis-alliansen består av åtta universitet från åtta olika länder: Aix-Marseille Université (Frankrike), National and Kapodistrian University of Athens (Grekland), Universitatea din București (Rumänien), Université libre de Bruxelles (Belgien), Universidad Autonoma de Madrid (Spanien), Sapienza Università di Roma (Italien), Stockholms universitet, Eberhard Karls Universität Tübingen (Tyskland).

Alliansen omfattar 384 000 studenter och 55 000 medarbetare och främjar flerspråkighet genom att föra samman människor med många olika modersmål: franska, grekiska, italienska, rumänska, spanska, svenska, tyska och engelska

Varför universitet med samhällsinriktning?

Civis-universiteten är starkt förankrade i olika städer och regioner och bidrar där aktivt till den sociala, kulturella och ekonomiska utvecklingen. Målet med Civis-alliansen är att stärka universitetens samhällsanknytning genom samarbeten på Europanivå.

Vilka är Civis värderingar?

Civis har som mål att främja europeiska demokratiska värderingar, europeisk kultur och medborgaranda hos kommande studentgenerationer. Genom Europauniversitetet arbetar Civis för en inkluderande utbildning av hög kvalitet som främjar flerspråkighet och kulturell mångfald inom Europa, liksom innovativa och integrerade program för utbildning och forskning, oavsett nationsgränser, språk och akademiska discipliner. Genom tvärvetenskapliga och internationella grupper av studenter, forskare och andra aktörer förkroppsligar Europauniversitetet ambitionen att vara framåtblickande och stödja de åtta medlemsuniversitetens lokala behov, liksom att främja samarbeten för att lösa århundradets globala utmaningar. Civis stödjer även fullt ut jämställdhet, icke-diskriminering och social rättvisa. Medlemsuniversitetens aktiviteter ska bidra till att minska klyftor, stärka tillgången på utbildning av hög kvalitet och skapa goda framtidsmöjligheter för alla studenter.

Vad är Civis vision?

Europauniversitetet Civis vill vara en plats för innovation och ansvarstagande inom utbildning, forskning, kulturellt utbyte och medborgerligt engagemang i hela Europa. Utifrån medlemsuniversitetens hållbara och innovativa verksamheter vill Civis bygga en allians inriktad mot gemensamma globala utmaningar men med starka sociala och geografiska kopplingar till den lokala miljön . Civis ska bidra till social, kulturell och ekonomisk utveckling, både lokalt och globalt.

Hur når vi målet?

Civis ska utbilda kommande generationer av europeiska medborgare och stärka den medborgerliga identiteten genom att främja europeiska demokratiska värderingar och samtidigt bygga broar mellan Europas folk. Vårt mål är att driva utveckling och innovation inom följande prioriterade områden:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digital och teknisk utveckling
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

För att nå dit har vi ett utmaningsbaserat arbetssätt, där undervisning, forskning och innovation integreras vid de åtta medlemsuniversiteten och utgår ifrån FN:s mål för hållbar utveckling. Vi utformar projekt som bidrar till dessa utmaningar genom internationella och tvärvetenskapliga program för både studenter och medarbetare.