Skip to content

Stora ambitioner

Med detta projekt vill vi på ett påtagligt sätt bidra till de europeiska universitetens attraktionskraft på den globala spelplanen. Den pågående informationsrevolutionen och den snabba utvecklingen i samhället och på arbetsmarknaden skapar ett behov av radikala förändringar i hur vi undervisar, forskar och kommunicerar. Genom att utveckla CIVIS med våra globala utmaningar i åtanke (snarare än enligt konventionell ämnesindelning) stimuleras framväxten av en samarbetskultur, där det krävs en innovativ pedagogik som uppmuntrar till kritiskt tänkande, anpassningsförmåga, motståndskraft och framtidsorienterade färdigheter. För att förmedla och utveckla kunskap bland studenter, lärare, forskare och i civilsamhället ska vi se till att pedagogiska, vetenskapliga och samhälleliga resurser blir så öppna och tillgängliga som möjligt, i enlighet med principerna om öppen vetenskap och öppna utbildningsresurser.

En stark medborgaridentitet

Vår verksamhet ska präglas av en anda av inkludering som speglar vårt engagemang för jämställdhet, icke-diskriminering och jämlikhet. De deltagande universitetens aktiviteter inom alliansen ska bidra till att minska ojämlikhet, öka tillgången på kvalitativ utbildning och skapa verkliga möjligheter till framgång för samtliga studenter.

En vilja att ingå i EU:s europeiska dynamik

Som partneruniversitet i CIVIS inser vi den avgörande betydelsen som Bolognaprocessens principer har för ökad rörlighet mellan oss och mellan övriga partneruniversitet i Europa, med slutmålet att skapa ett sammanhållet europeiskt område för högre utbildning. Därför planerar vi att införa ett CIVIS-ID-kort (för studenter, forskare och personal), fullständigt erkännande av högskolepoäng inom alliansen, Diploma Supplement, åtgärder som stöttar de sociala aspekterna av mobilitet, processer för kvalitetsgranskning osv.

Eftersom sju stora språk talas inom alliansen, förutom engelska som lingua franca, ska CIVIS även satsa på språklig mångfald, vilket är en viktig fråga i globaliseringsprocessen. Det är vårt mål att fram till 2025 ska majoriteten av våra studenter, forskare och personal behärska minst två främmande språk, förutom sitt modersmål, efter avslutad utbildning på ett CIVIS-universitet.

Klicka här för att läsa vår uppdragsbeskrivning, vilken har godkänts på ledningsnivå vid varje universitet inom CIVIS.